Το πρότυπο Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000 και η σχέση του με το HACCP Εκτύπωση E-mail

Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο (standard) που αφορά σε Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) και τις προδιαγραφές που αυτά θα πρέπει να πληρούν. Το πρότυπο, συνδυάζει:

  • τις απαιτήσεις του HACCP (όπως αυτές υπαγορεύονται από τoν Codex Alimentarius),
  • τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων (PRP’s και OPRP’s)
  • τις απαιτήσεις για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης του ίδιου του προτύπου

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι το σύστημα HACCP είναι απλά ένα κομμάτι του ISO 22000 και όχι, όπως συχνά αναφέρεται, η «συνέχεια» του HACCP. Οι επιπλέον απαιτήσεις που προκύπτουν είναι κυρίως:

  • η εισαγωγή της λογικής των προαπαιτούμενων
  • η συμβατότητα με το πρότυπο διαχείρισης ISO 9001 και άρα η επέκταση του πεδίου εφαρμογής
  • η διαχείριση των πόρων
  • η εξωτερική & εσωτερική επικοινωνία (προμηθευτές - επιχείρηση - πελάτες - Αρχές-εργατικό προσωπικό-τοπική κονωνία-φορείς πιστοποίησης)
  • η αναγνώριση, τεκμηρίωση και κατηγοριοποίηση εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων
  • η στοχοποίηση των διεργασιών
  • η διαρκής βελτίωση του συνόλου της διαχείρισης

Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι το πρότυπο εστιάζει στην ασφάλεια του τροφίμου με συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης συνδυάζοντας τα προαπαιτούμενα και το σχέδιο HACCP, ενώ σαν σύστημα βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

 

ISO 22000, Προαπαιτούμενα Προγράμματα και HACCP